:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

วันที่ลงประกาศ: 21 ธ.ค. 2563

รายละเอียด:


file

news_25_2022_9_24_257704.pdf