:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297
สำนักปลัด
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพรพรรณ จุมปา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 081-2894855
นางสาวยุพาพร คำนนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 099-0364536
นางศุภาภัทร์ เชื้อนันไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร. 099-2700144
นายขวัญชัย ใจคะจัด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 093-1369347
นางสาวปราณี อินทะราชา
นักวิเคราะห์นโยบายและการแผนปฏิบัติการ
โทร. 093-1863695
ว่าที่ ร.ท. สอาด โอละลึก
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. 081-7162031
นางสาวนิสาชล ลาวิตา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร. 061-3025111
นายจรัญ สายวงศ์เปี้ย
พนักงานขับรถ
โทร. 093-1349714
นายณรงค์ กุลจักร์
พนักงานขับรถ
โทร. 0614561092
นายทรงยศ ต๊ะบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 097-9324279
นางสาวบัวซอน ใจใหญ่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 089-998387
นางสาวปริมาตร คำโปธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 0932548402
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางต๋อย วงศ์ชื่น
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 083-5709134