:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายจันทร์ วงศ์แก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
โทร. 082-7015226
นายสมศักดิ์ แก้วโห้
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
โทร. 086-9119101
ว่าที่ ร.ต.หญิง พรรณนิดา ปากกล้า
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร. 084-4881090
นางสาวรัชนีกร โกตะมะ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร. 083-0358546
นายธานี จักรเขื่อน
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร. 089-5556304
นายธนากร ผื้อยศ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร. 063-5786118
นายอนุวัฒน์ น้องหนิ้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร. 084-4894753
นายศิริพงศ์ วงค์อุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร. 086-1150622
นางสาวพิกุล สายวงค์เปี้ย
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร. 083-0645959
นายนิรันดร์ แก้วโห้
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร. 086-7315991