:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายต้นตะวัน ทองภักดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
นางวันดี ไพบูลย์วัฒนผล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร. 081-7830187