:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

หัวหน้าส่วนราชการ
นายต้นตะวัน ทองภักดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
โทร. 091-8527905
นางสาวสุขคนึง นุชุมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 087-7869408
นายสมศักดิ์ เช่งรุ้ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 061-2706649