:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297
กองช่าง
นายสมศักดิ์ เช่งรุ้ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 061-2706649
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นายอรงณ์กรต วงศ์ทองจันทร์
ผช.นายช่างโยธา
โทร. 090-4656019
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนิพล สายจันทร์
พนักงานสูบน้ำ
นางสาวรพีพรรณ สายเครือคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 087-1882988
นายณัฐพล วงศ์ทองจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 091-2987174
นายไชยวุฒิ นุขนิยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 093-2674019
นายสน วงศ์ชุมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 093-1860747
นายนเรศ เครือสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 093-0711273