:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

กองช่าง
นายสมศักดิ์ เช่งรุ้ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 061-2706649
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นายอรงณ์กรต วงศ์ทองจันทร์
ผช.นายช่างโยธา
โทร. 090-4656019
นายณัฐวุฒิ วงค์ทองจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
093-2345002
นางสาวละอองดาว จักรปา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
098-7485265
นางสาวรพีพรรณ สายเครือคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 087-1882988
นายณัฐพล วงศ์ทองจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 091-2987174
นายไชยวุฒิ นุขนิยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 093-2674019
นายสน วงศ์ชุมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 093-1860747
นายสมัย เถายศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.