:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297
กองคลัง
นางสาวสุขคนึง นุชุมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 087-7869408
นางวันดี ไพบูลย์วัฒนผล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. 081-7830187
นางสาวศิริพร วงค์นันตา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร. 081-2851087
นางสาวเบญจวรรณ วงศ์วานมะโน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 091-8587581
นางสาวอัมมิกา สายต๊ะวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร. 084-1512505
นางสาวอรวรรณ รามจักร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0869368138
นางสาววริศรา วงศ์หาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 087-6599370