:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

กองคลัง
นางสาวสุขคนึง นุชุมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 087-7869408
นางสาวปรียาดา แก้วป้อ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร.086-3186716
นางสาวจารุพรรณ แสนเงิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
0614595221
นางสาวเบญจวรรณ วงศ์วานมะโน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 091-8587581
นางสาวอัมมิกา สายต๊ะวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร. 084-1512505
นางสาวอรวรรณ รามจักร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0869368138
นางสาววริศรา วงศ์หาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร. 087-6599370