:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-290297

ชื่อ: อบต.บ้านกิ่ว ร่วมกับ ส.อบต.บ้านกิ่ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการเครือข่ายสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านกิ่ว ร่วมประชุมการร่างระเบียบข้อบังคับสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกิ่ว ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านกิ่ว

24 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร