การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ 3