ติดต่ออบต.บ้านกิ่ว

logobankiew1สำนักงานอบต.บ้านกิ่ว  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร 054-290297

กด 11 สำนักปลัด

กด 12  นายก

กด 13  ปลัดฯ

กด 14  กองช่าง

กด 15  กองคลัง

กด 18  แฟกซ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร 054-290297