วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“บ้านกิ่วน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการมีส่วนร่วมของประชาชน”