ข้อมูลทั่วไป

 

logobankiew1

ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว เกิดจากการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท (หรือตามหลักที่กฎหมายกำหนด)

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2539 (โดยให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุขอบเขตองค์การบริหารส่วนตำบล) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยราษฎรเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าไปทำหน้าที่และมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กฎหมายกำหนดไว้