ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านกิ่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

111

S__1974284

S__1974289

S__1974291

S__1974294

S__1974299

S__1974301

S__1974304

S__1974307

S__1974312

S__1974320

S__1974324