ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท้ายฝายทดน้ำแม่จางบ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

28

สัญญาจ้างก่อสร้าง