ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

91

หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ประกาศรับสมัคร มธรรมศาสตร์ เอกสารแนบ 3 ใบสมัครงาน มธรรมศาสตร์ เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มแผนพัฒนาอาชีพ มธรรมศาสตร์