ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปุรงซ่อมแซมอาคารท้ายฝายทดน้ำแม่จาง บ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

88

ประกาศ