ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท้ายฝายทดน้ำแม่จาง บ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

146

??ҹ??С??