กิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

146