โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน สอบตและผู้นำ อบตบ้านกิ่วประจำปีงบประมาณ2563 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของหน่วยงาน นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และในการบริการประชาชนตโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร

51