กิจกรรม 5 ส และปลูกต้นไม้ภายในบริเวณ อบต. บ้านกิ่ว ของผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง อบต. บ้านกิ่ว เนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อร่วมเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เ

46