กลุ่มจักสานและกลุ่มทอผ้าของผู้สูงอายุ ต.บ้านกิ่ว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จ.ลำปาง 11 สิงหาคม 2563

46