ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง(เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.59-004 สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7

??ҹ??С??