ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง (เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.59-004 สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

8

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง