ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง