จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12

??ҹ??С??