จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบ้านนาต๋ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

??ҹ??С??