ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

16