ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒเด็กเล็กตำบลบ้านกิ่ว ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ี 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

อาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563