ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6

แบบ บก.01_compressed