ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 (10 มิ.ย. 63)