เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

19

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 (8 มิ.ย. 63)